Gravemelding

Bestemmelser om graving:

  1. Enhver graving må varsles på forhånd slik dette skjema (PDF, 37 kB) og vedlagt situasjonskart viser. Skjemaet fylles ut og leveres Kundetorget eller sendes pr. e-post.
  2. Søker plikter å foreta nødvendig varsling/sperring på arbeidsstedet. For øvrig plikter søker å utføre alle pålegg som off. etater finner det nødvendig å pålegge entreprenør. Søker dekker alle utgifter med istandsetting av eventuelle skader på vegdekke, kantstein, gjerde og lignende. Så lenge arbeidene ikke er ferdigstilte er det søker som er ansvarlig for eventuelt vedlikehold av det berørte området.
  3. Private avkjørsler til kommunale veier skal godkjennes av Teknisk enhet før arbeidet er igangsatt, og etter at arbeidet er fullført.
  4. Dersom vann-/avløp- eller overvannsledninger kommer i konflikt med gravearbeidet, plikter byggherre å påta seg alle utgifter i forbindelse med skade eller eventuell omlegging av eksisterende ledninger.

Ved arbeider som krever påvisning av vann/avløpsledninger er søker pliktig, i god tid, å avtale dette med teknisk avdeling og eventuelle andre grunneiere eller boligeiere.

Kundetorget
E-post
Telefon 52 78 62 00
Vannvakt
Mobil 911 76 792