Skuleskyss

Skuleskyss er ei lovregulert oppgåve som blir regulert av "Lov om grunnskule og den vidaregåande opplæringa, Opplæringslova (17.juni 1998 nr. 61 med tilhøyrande forskrifter)".

Meir informasjon om skuleskyss på Kolumbus sine sider:

https://www.kolumbus.no/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/grunnskole/

Barn som bur langt frå skulen har krav på gratis skuleskyss. Særleg farleg eller vanskeleg skuleveg kan gi rett til gratis skyss.

Elevar i 1. klasse som bur meir enn to kilometer frå skulen har rett til gratis skuleskyss. Frå og med 2. klasse er grensa fire kilometer.

Dersom ditt barn har farleg skuleveg, men under kilometergrensa, så må foreldre skrive skriftlig søknad til kommunestyret som avgjer om kommunen dekkjer skyssutgifter.

Fant du det du lette etter?